تزکیه (اصطلاح علم رجال ) رجوع کنید به جرح و تعدیل

معرف

تزکیه‌ (اصطلاح‌ علم‌ رجال‌) رجوع کنید به جرح‌ و تعدیل‌#

متن

تزکیه‌ (اصطلاح‌ علم‌ رجال‌) رجوع کنید به جرح‌ و تعدیل‌

نظر شما