ترینی قندهاری نظام الدین رجوع کنید بهقواعد العرفا وآداب الشعرا

معرف

ترینی‌ قندهاری‌ ، نظام‌الدین‌ رجوع کنید بهقواعد العرفا وآداب‌الشعرا#

متن

ترینی‌ قندهاری‌ ، نظام‌الدین‌ رجوع کنید بهقواعد العرفا وآداب‌الشعرا

نظر شما