ترکیب رجوع کنید به بسیط و مرکب

معرف

ترکیب‌ رجوع کنید به بسیط‌ و مرکّب‌#

متن

ترکیب‌ رجوع کنید به بسیط‌ و مرکّب‌

نظر شما