التیسیر فی القرائات السبع رجوع کنید به دانی ابوعمروعثمان بن سعید

معرف

التیسیر فی‌ القرائات‌ السبع‌ رجوع کنید به دانی‌، ابوعمروعثمان‌بن‌ سعید#

متن

التیسیر فی‌ القرائات‌ السبع‌ رجوع کنید به دانی‌، ابوعمروعثمان‌بن‌ سعید

نظر شما