تیانی رجوع کنید به تمام بن غالب

معرف

تَیّانی‌ رجوع کنید به تَمّام‌بن‌ غالب‌#

متن

تَیّانی‌ رجوع کنید به تَمّام‌بن‌ غالب‌

نظر شما