تهکم (اصطلاح علم بیان ) رجوع کنید به استعاره

معرف

تهکّم‌ (اصطلاح‌ علم‌ بیان‌) رجوع کنید به استعاره‌#

متن

تهکّم‌ (اصطلاح‌ علم‌ بیان‌) رجوع کنید به استعاره‌

نظر شما