تهرانی لهجه رجوع کنید به تهران

معرف

تهرانی‌، لهجه ‌رجوع کنید به تهران‌#

متن

تهرانی‌، لهجه ‌رجوع کنید به تهران‌

نظر شما