توگورت رجوع کنید بهتقرت

معرف

توگّورت‌ رجوع کنید بهتُقُرت‌#

متن

توگّورت‌ رجوع کنید بهتُقُرت‌

نظر شما