توقیفی بودن اسماء رجوع کنید بهاسماء و صفات

معرف

توقیفی‌ بودن‌ اسماء رجوع کنید بهاسماء و صفات‌#

متن

توقیفی‌ بودن‌ اسماء رجوع کنید بهاسماء و صفات‌

نظر شما