توقف در شبهه رجوع کنید بهاحتیاط اصل

معرف

توقف‌ در شبهه‌ رجوع کنید بهاحتیاط‌، اصل‌#

متن

توقف‌ در شبهه‌ رجوع کنید بهاحتیاط‌، اصل‌

نظر شما