توضیح المسائل رجوع کنید به رسالة عملیه

معرف

توضیح‌ المسائل‌ رجوع کنید به رسالة‌ عملیه‌#

متن

توضیح‌ المسائل‌ رجوع کنید به رسالة‌ عملیه‌

نظر شما