توریه (اصطلاحی در علم بدیع ) رجوع کنید به ایهام

معرف

توریه‌ (اصطلاحی‌ در علم‌ بدیع‌) رجوع کنید به ایهام‌#

متن

توریه‌ (اصطلاحی‌ در علم‌ بدیع‌) رجوع کنید به ایهام‌

نظر شما