تودری رجوع کنید به قدومه

معرف

تودَری‌ رجوع کنید به قدّومه‌#

متن

تودَری‌ رجوع کنید به قدّومه‌

نظر شما