توپ / توپخانه رجوع کنید به باروت / باروتخانه ؛قورخانه

معرف

توپ‌/ توپخانه‌ رجوع کنید به باروت‌/ باروتخانه‌؛قورخانه‌#

متن

توپ‌/ توپخانه‌ رجوع کنید به باروت‌/ باروتخانه‌؛قورخانه‌

نظر شما