تنزیه رجوع کنید به تشبیه و تنزیه

معرف

تنزیه‌ رجوع کنید به تشبیه‌ و تنزیه‌#

متن

تنزیه‌ رجوع کنید به تشبیه‌ و تنزیه‌

نظر شما