تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس رجوع کنید به تفسیرابن عباس

معرف

تنویر المقباس‌ من‌ تفسیر ابن‌عباس‌ رجوع کنید به تفسیرابن‌عباس‌#

متن

تنویر المقباس‌ من‌ تفسیر ابن‌عباس‌ رجوع کنید به تفسیرابن‌عباس‌

نظر شما