تمثیل (در قرآن و حدیث )

معرف

تمثیل‌ (در قرآن‌ و حدیث‌) رجوع کنید به امثال‌ قرآن‌

متن

نظر شما