تمتامی ابومحمد رجوع کنید به تمتام محمدبن غالب

معرف

تَمتامی‌، ابومحمد رجوع کنید به تَمتام‌ ، محمدبن‌ غالب‌

متن

نظر شما