تکلم رجوع کنید به کلام ؛ کلمه

معرف

تکلّم‌ رجوع کنید به کلام‌؛ کلمه‌#

متن

تکلّم‌ رجوع کنید به کلام‌؛ کلمه‌

نظر شما