تکسیله رجوع کنید به حسن ابدال

معرف

تَکسیله‌ رجوع کنید به حَسن‌ ابدال‌#

متن

تَکسیله‌ رجوع کنید به حَسن‌ ابدال‌

نظر شما