جبریه رجوع کنید به مجیره

معرف

جبریّه‌ رجوع کنید به مُجیرّه#‌

متن

جبریّه‌ رجوع کنید به مُجیرّه‌

نظر شما