جبائیه رجوع کنید به جبائی ابوعلی محمدبن عبدالوهاب

معرف

جبائیه‌ رجوع کنید به جُبّائی‌، ابوعلی‌ ، محمدبن‌ عبدالوهاب‌#

متن

جبائیه‌ رجوع کنید به جُبّائی‌، ابوعلی‌ ، محمدبن‌ عبدالوهاب‌

نظر شما