جبایت رجوع کنید به جزیه ؛ خراج ؛ زکات
معرف
جبایت‌ رجوع کنید به جِزیه‌؛ خراج‌؛ زکات‌#
متن
جبایت‌ رجوع کنید به جِزیه‌؛ خراج‌؛ زکات‌
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

حوزه موضوعی

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 9
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده