جبایت رجوع کنید به جزیه ؛ خراج ؛ زکات

معرف

جبایت‌ رجوع کنید به جِزیه‌؛ خراج‌؛ زکات‌#

متن

جبایت‌ رجوع کنید به جِزیه‌؛ خراج‌؛ زکات‌

نظر شما