ثلث رجوع کنید به وصیت

معرف

ثُلث‌ رجوع کنید به وصیّت‌#

متن

ثُلث‌ رجوع کنید به وصیّت‌

نظر شما