خبرها
  • دوره آموزشی زبان عبری توسط دکتر حیدر احمد جاسم محمد البحرانی(دکتری زبان و ادبیات عبری)؛ عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه بغداد و عضو مدعو دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، به­ زودی در بنیاد دایره المعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار خواهد شد.