جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

آبکار، کلارا

نگارگر ایرانی، پیرو مکتب اصفهان (قرن13و14)

آبی، ابوسعد منصور بن حسین

ادیب، شاعر و وزیر امامی مذهب (قرن 5)

آبی، ابوعبدالله جریر بن عبدالحمید --> جریر بن عبدالحمید

آبی، حسن بن ابی طالب

فقیه امامی (قرن7)

آبی، محمد بن محمد

راوی حدیث (قرن7)

آبیاری

رساندن آب به مزرعه به منظور افزایش رطوبت خاک و فراهم آوردن امکان رشد گیاهان بویژه در سرزمینهای خشک و نیمه خشک - ویژگیهای طبیعی منابع آب در ایران - نقش آب در برپایی سکونتگاهها در ایران - سازمانها و نظام سنتی آب در ایران - حقوق آب و مقررات سنتی استفاده از

آبیک

شهری در استان قزوین

آپادانا --> شوش؛تخت جمشید

آپولو، انجمن ادبی

انجمنی ادبی که توسط محمد عبدالمنعم خفاجی در لبنان تأسیس شد.

آپولونیوس پرگایی

ریاضیدان و منجم یونانی (قرن2و3)

آپولونیوس تیانائی --> بَلینوس

آتائیه

شاخه ای از فرقه صوفیان یسویه در خوارزم (قرن 8)

آتابای --> یموت

آتاتورک

شهرت "مصطفی کمال پاشا"، بانی جمهوری ترکیه (قرن13و14)

آتاچ، نورالله

مقاله نویس و منتقد ادبی ترک (قرن14)