جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

آدمی، سهل بن زیاد --> سهل بن زیاد آدمی

آدمیت، فریدون

تاریخنگار و از رجال سیاسی ایران در عصر پهلوی (14)

آدمیت، نشریه

عنوان دو نشریه فارسی - هفته نامه سیاسی چاپ تهران در 1285ش. - هفته نامه اجتماعی - اقتصادی چاپ شیراز 1305ش.

آده قلعه

نام ترکی "اورشووا" یا "اورسووا"، جزیره ای ترک نشین در دانوب در کشور رومانی

آدیامان

شهر و مرکز استانی به همین نام در جنوب شرقی ترکیه

آدیس آبابا --> اتیوپی، مسلمانان

آدینه --> جمعه

آدیوار، خالده ادیب --> خالده ادیب آدیوار

آدیوار، عبدالحق عدنان --> عبدالحق عدنان آدیوار

آذر

نهمین ماه سال شمسی

آذر و سَمَنْدَر --> زلالی خوانساری، محمد حسن

آذر کیوان

روحانی زرتشتی ایرانی و مؤسس آئین آذرکیوان (قرن 16)

آذر یزدی، مهدی

نویسنده ایرانی، محقق ادبیات کودکان (قرن14)

آذربایجان شرقی

استانی در شمال غربی ایران

آذربایجان غربی

استانی در شمال غربی ایران